សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន នៅខែកុម្ភៈ ២០១២

មន្រ្តី​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778