សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន នៅខែកុម្ភៈ ២០១២

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778