ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​ចាប់​ផ្ដើម​ពី​ថ្ងៃ​ទី​០១ ខែ​កញ្ញា ដល់​ថ្ងៃទី​២៩ ខែ​វិចិ្ឆកា ឆ្នាំ​២០១៦

ចែករំលែក(Share)

." data-share-imageurl="https://www.necelect.org.kh/khmer/sites/default/files/field/image/model6.jpg">
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778