ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​ចាប់​ផ្ដើម​ពី​ថ្ងៃ​ទី​០១ ខែ​កញ្ញា ដល់​ថ្ងៃទី​២៩ ខែ​វិចិ្ឆកា ឆ្នាំ​២០១៦

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778