ពាក្យ​សុំ​ និងបែបបទ​សម្រាប់សុំបណ្ណ​សម្គាល់​​ខ្លួន​ជា​អ្នកយកព័ត៌​មាន​ជាតិ