សៀវ​ភៅ​ណែនាំ​ សម្រាប់​ការ​ចុះ​ឈ្មោះបោះឆ្នោត​​​ ដើម្បីរៀបចំបញ្ជី​បោះឆ្នោត​ថ្មី ឆ្នាំ​២០១៦