គំរូការិល័យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០១៦

ចែករំលែក(Share)

." data-share-imageurl="https://www.necelect.org.kh/khmer/sites/default/files/field/image/poster-nec-2016.jpg">
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778