ទំនាក់ទំនង នាយកដ្ឋាន​ជំនាញ

 ល.រ នាម​ត្រកូល និង​នាម​ខ្លួន  មុខតំណែង ទូរស័ព្ទដៃ
 ១  ឯកឧត្ដម អុឺង ស៊ីតេក  ទីប្រឹក្សា គ.ជ.ប និងជា​ប្រធាន​នាយកដ្ឋាន​រដ្ឋបាល  012 951 655
 ២  ឯកឧត្តម​ ឆាយ សុផាន់ណា  ទីប្រឹក្សា គ.ជ.ប និងជា​ប្រធាននាយកដ្ឋាន​ហិរញ្ញវត្ថុ  012 971 790
 ៣  ឯកឧត្ដម ហ៊ឺ រុង  ទីប្រឹក្សា គ.ជ.ប និងជា​ប្រធាននាយកដ្ឋាន​ប្រតិបត្តិការ  016 857 314
 ៤  ឯកឧត្ដម កែវ ផល្លា  ទីប្រឹក្សា គ.ជ.ប និងជា​ប្រធាននាយកដ្ឋាន​សេវាកម្មច្បាប់ និង​វិវាទកម្ម  016 581 008 / 011 951 031
 ៥  ឯកឧត្ដម ជិន សារិន  ទីប្រឹក្សា គ.ជ.ប និងជា​ប្រធានលេខាធិការដ្ឋាន នៃ​អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.ប  012 84 00 88
 ៦  ឯកឧត្ដម មុំ សុទ្ធ  ទីប្រឹក្សា គ.ជ.ប និងជា​ប្រធាននាយកដ្ឋាន​បណ្ដុះបណ្ដាល​ និង​អប់រំ​អ្នកបោះឆ្នោត​  011 852 998 / 012 473 937
 ៧  ឯកឧត្ដម ខន​ កែវមនោ  ទីប្រឹក្សា គ.ជ.ប និងជា​ប្រធាន​នាយកដ្ឋាន​ព័ត៌មាន និង​ទំនាក់ទំនង​សាធារណៈ  012 855 018
 ៨  ឯកឧត្ដម តុប ឫទ្ធី  ទីប្រឹក្សា គ.ជ.ប និងជា​ប្រធាននាយកដ្ឋាន​គ្រប់គ្រងទិន្នន័យ​អ្នក​បោះ​ឆ្នោត និង​បញ្ជីបោះឆ្នោត​  017 80 07 50
ឯកឧត្ដម សយ​ សាខន​ ទីប្រឹក្សា គ.ជ.ប និងជា​ប្រធាននាយដ្ឋាន​សវនកម្មផ្ទៃក្នុង 012 53 17 18
ចែករំលែក(Share)
 ល.រនាម​ត្រកូល និង​នាម​ខ្លួន មុខតំណែងទូរស័ព្ទដៃ ១ ឯកឧត្ដម អុឺង ស៊ីតេក ទីប្រឹក្សា គ.ជ.ប និងជា​ប្រធាន​នាយកដ្ឋាន​រដ្ឋបាល 012 951 655 ២ ឯកឧត្តម​ ឆាយ សុផាន់ណា ទីប្រឹក្សា គ." data-share-imageurl="">
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778