សមាសភាព​ថ្នាក់​ដឹកនាំ គ.ជ.ប

លេខ ឈ្មោះ ឈ្មោះជាអក្សរ​ឡាតាំង តួនាទី
​ឯកឧត្តម ស៊ិក ប៊ុនហុក H.E. Mr. Sik Bun Hok ប្រធាន
​ឯកឧត្តម គួយ ប៊ុនរឿន H.E. Mr. Kuoy Bun Roeun អនុប្រធាន
ឯកឧត្តម មាន សទិ H.E Mr. Mean Satik សមាជិក
ឯកឧត្តម រ៉ុង ឈុន H.E Mr. Rong Chhun សមាជិក
ឯកឧត្តម ឌុច សុន H.E Mr. Duch Sorn សមាជិក
ឯកឧត្តម ហ៊ីង ធីឬទ្ធិ H.E Mr. Hing Thirith សមាជិក
ឯកឧត្តម ឯម​ សូផាត H.E Mr. Em Sophath សមាជិក
លោកជំទាវ តែ ម៉ានីរ៉ុង H.E Ms. Te Manyrong សមាជិក
ឯកឧត្តម ហង្ស ពុទ្ធា H.E Mr. Hang Puthea សមាជិក
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778