ពាក្យសុំ​ចុះ​បញ្ជី​បេក្ខជន​បម្រុងបន្ថែម​នៃ​គណបក្សនយោបាយ