ពាក្យសុំចុះបញ្ជីបេក្ខជននៃគណបក្សនយោបាយ អ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិ និង​អន្តរជាតិ សម្រាប់ការបោះឆ្នោត និងរាប់សន្លឹកឆ្នោត ឆ្នាំ​២០១៧