ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន គ.ជ.ប ស្ដីពី​ការចុះឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោតថ្មី ឆ្នាំ​២០១៦

ចែករំលែក(Share)
ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន គ.ជ.ប លេខ ០១ ចេញផ្សាយថ្ងៃទី ១០​ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៦ ស្ដីពី​ការចុះឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត ដើម្បី​រៀបចំបញ្ជី​បោះ​ឆ្នោត​ថ្មី ឆ្នាំ​២០១៦
  • ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន គ." data-share-imageurl="">
  • មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778