សុន្ទរកថា​ថ្នាក់​ដឹកនាំ​ គ.ជ.ប

មន្រ្តី​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778