ការ​ចុះ​បញ្ជី​ប​ក្ខជន​​គណបក្ស​នយោបាយ​ឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត ស្ដីពី​ការ​ចុះ​បញ្ជី​ប​ក្ខជន​​គណបក្ស​នយោបាយ​ឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778