ការ​ចុះឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​

ព័ត៌មាន​ផ្សេងទៀត ​ស្ដី​ពី​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778