សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី​ការ​ដាក់​ពាក្យ​សុំ​ធ្វើ​បណ្ណ​ជា​អ្នក​សារព័ត៌មាន