បទបញ្ជានិងនីតិវិធី

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ចែករំលែក(Share)
បទបញ្ជា និងនីតិវិធី​ សម្រាប់​ការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រចាំឆ្នាំ
  • បទបញ្ជា និង​នីតិវិធី សម្រាប់​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​តាំង​តំណាង​រាស្ត្រ នីតិកាល​ទី​៦ ឆ្នាំ​២០១៨
  • បទបញ្ជា និង​នីតិវិធី​ សម្រាប់​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​តាំង​សមជិក​ព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី​៤ ឆ្នាំ​២០១៨
  • បទបញ្ជា​និង​នីតិវិធី​សម្រាប់​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​តាំង​សមាជិក​ព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី​៤ ឆ្នាំ​២០១៨ ជំពូក​ទី​៥៖ ការ​ចុះ​បញ្ជី​គណបក្ស​នយោបាយ​ឈរឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​ និង​បញ្ជី​បេក្ខជន​ឈរ​ឈ្មោះ​
  • បទបញ្ជា​ និង​នីតិវិធី​ សម្រាប់​ការ​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​បញ្ជី​បោះឆ្នោត និង​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​ ឆ្នាំ​២០១៧
  • មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778