សេចក្តី​សម្រេច​ស្តី​ពីការ​ដាក់​ឱ្យ​ប្រើប្រាស់​នីតិវិធី​ស្តី​ពី​ការ​បំពេញ​បេក្ខជនបម្រុង​បន្ថែម​នៃគណបក្ស​នយោបាយ

មន្រ្តី​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778