ក្រមសីលធម៌ សម្រាប់គណបក្សនយោបាយ​ បេក្ខជន​ និងភ្នាក់ងារគណបក្ស​នយោបាយ ក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោត