ពាក្យសុំចុះឈ្មោះ​អ្នក​សង្កេតការណ៍​ជាតិ​ និងអន្តរជាតិ