សេចក្ដី​ណែនាំរួម ស្ដីពី​នីតិវិធី​នៃ​ការ​ស្នើ​សុំ និង​ការ​ចេញ​ឯកសារ​បញ្ជាក់​អត្តសញ្ញាណ​បម្រើ​ឱ្យ​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត និង​ការបោះឆ្នោត (ចុះថ្ងៃទី​១១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០១៦)