តារាង​ស្ថិតិ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ និង​ចំនួន​​ការិយាល័យ​បោះឆ្នោត​ប៉ាន់​ស្មាន​​សម្រាប់​ការចុះ​ឈ្មោះ​ឆ្នោតឆ្មាំ ២០១៦

ចែករំលែក(Share)

." data-share-imageurl="">
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778