ចុះ​ថ្ងៃទី​៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ​២០១៦៖ សេចក្ដីសម្រេចស្ដីពីការធ្វើប្រតិភូកម្មអំណាចដល់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ក្នុងការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត