លទ្ធផល​ផ្លូវការ​បេក្ខជនជាប់​ឆ្នោតតាម​មណ្ឌល​បោះឆ្នោត ក្នុងការបោះឆ្នោត​ជ្រើសរើស​ក្រុម​ប្រឹក្សា​អាណត្តិទី២ ឆ្នាំ២០១៤