ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន គ.ជ.ប លេខ ០៥ ចេញ ផ្សាយ ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ ការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០១៨

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778