លទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ន​នៃ​ការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និង​ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ​២០១៨ គិតត្រឹម​ថ្ងៃទី​០៤ ខែតុលា ឆ្នាំ​២០១៨ ម៉ោង ១៨:០០នាទី

ចែករំលែក(Share)
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778