តារាងរាយឈ្មោះ ឃំុ សង្កាត់ និងចំនួនភូមិសម្រាប់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសាកល្បង

ចែករំលែក(Share)

." data-share-imageurl="https://www.necelect.org.kh/khmer/sites/default/files/default_images/web_placeholder.jpg">
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778