សេចក្ដីជូនដំណឹង លេខ ១៦៦៖ កិច្ចប្រជុំជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ ស្ដីពីការចាប់​ផ្ដើមពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០១៨

ចែករំលែក(Share)
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778