សេចក្ដីជូនដំណឹង លេខ ១៥៨៖ ប្រធាន គ.ជ.ប នឹង​ជួបសវនាការការងារជាមួយ​គណៈប្រតិភូ​សមាគមគ្រឹះស្ថានឧត្ដមសិក្សាកម្ពុជា

ចែករំលែក(Share)
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778