សេចក្តីជូនដំណឹង លេខ ១៥៧​៖ គ.ជ.ប នឹងរៀបចំបណ្តុះបណ្តាលមន្ត្រី លធ.ខប គណបក្សនយោបាយ និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល ស្តីពីការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០១៨

ចែករំលែក(Share)
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778