សេចក្ដីសម្រេចស្ដីពីការបង្កើតគណ:កម្មាធិការចំពោះកិច្ចនៃ គ.ជ.ប ដើម្បីត្រួតពិនិត្យការងាររៀបចំសេចក្ដីណែនាំរួមអំពីការចេញឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណ និងលិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅ

ចែករំលែក(Share)

." data-share-imageurl="https://www.necelect.org.kh/khmer/sites/default/files/default_images/web_placeholder.jpg">
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778