តារាងបូកសរុបលទ្ធផលនៃការផ្ដល់ប័ណ្ណព័ត៌មានអ្នកបោះឆ្នោត (គិតត្រឹម​ថ្ងៃទី​០៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០១៨)

ចែករំលែក(Share)
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778