បទយកការណ៍ស្ដីពីការបិទផ្សាយបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូង

ចែករំលែក(Share)
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778