កម្មវិធី​ប្រកួត​ឆ្លើយ​សំណួរ ទាក់ទង​នឹង​ការ​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​បញ្ជី​បោះ​ឆ្នោត និង​ការ​ចុះឈ្មោះ​បោះឆ្នោត ឆ្នាំ​២០១៧ - វគ្គ ១

ចែករំលែក(Share)
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778