ការ​ចុះឈ្មោះ​អ្នក​សារព័ត៌មាន

មន្រ្តី​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778