ការចុះបញ្ជីភ្នាក់ងារគណបក្សនយោបាយ​

មន្រ្តី​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778