រូបភាពសកម្មភាពពីខេត្តព្រះសីហនុ៖ ពិធីសំណេះសំណាលជាមួយមន្ត្រី លេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោត​ ខេត្ត​ព្រះសីហនុ​ គ្រូបង្ហាត់ប្រចាំក្រុង ស្រុក និងក្រុមប្រឹក្សាឃុំ ក្នុងស្រុកព្រៃនប់ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ស៊ិក ប៊ុនហុក ប្រធាន គ.ជ.ប នាថ្ងៃទី០៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧

រូបភាពសកម្មភាពពីខេត្តព្រះសីហនុ៖ ពិធីសំណេះសំណាលជាមួយមន្ត្រី លេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោត​ ខេត្ត​ព្រះសីហនុ​ គ្រូបង្ហាត់ប្រចាំក្រុង ស្រុក និងក្រុមប្រឹក្សាឃុំ ក្នុងស្រុកព្រៃនប់ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ស៊ិក ប៊ុនហុក ប្រធាន គ.ជ.ប  នាថ្ងៃទី០៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ វេលាម៉ោង ៩ ព្រឹក ។