រូបភាពសកម្មភាពនៅខេត្តកំពត : ពិធីសំណេះសំណាលជាមួយមន្ត្រី លធ.ខប គ្រូបង្ហាត់ប្រចាំក្រុង ស្រុក ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ស៊ិក ប៊ុនហុក ប្រធាន គ.ជ.ប នាថ្ងៃទី០៧ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០១៧