របាយការណ៍​ ស្ដីពី​ការ​រៀបចំ​បទបញ្ជា និង​នីតិវីធី​សម្រាប់​ការ​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​បញ្ជី​បោះឆ្នោត និង​ការ​ចុះឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​ ឆ្នាំ​២០១៧