រូបភាព​សកម្មភាព​៖ គ.ជ.ប បិទវគ្គ​កម្មវិធីកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់អំពីសេចក្តីព្រាងបទបញ្ជា និង​នីតិវិធី​សម្រាប់​ការ​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​បញ្ជីបោះឆ្នោត និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០១៧

រូបភាព​សកម្មភាព​៖ គ.ជ.ប បិទវគ្គ​កម្មវិធីកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់អំពីសេចក្តីព្រាងបទបញ្ជា និងនីតិវិធីសម្រាប់ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីបោះឆ្នោត និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០១៧ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្ដម គួយ ប៊ុនរឿន អនុប្រធាន គ.ជ.ប នាថ្ងៃទី០៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ នៅភោជនីយដ្ឋានទន្លេបាសាក់២ ។