រូបភាព​សកម្មភាព​៖ គ.ជ.ប​ រៀបចំ​​​​កម្មវិធីកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់អំពីសេចក្តីព្រាងបទបញ្ជា និង​នីតិ​វិធី​សម្រាប់​ការ​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​បញ្ជី​បោះឆ្នោត និង​ការ​ចុះ​ឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០១៧

រូបភាព​សកម្មភាព​៖ គ.ជ.ប​ រៀបំ​​​កម្មវិធីកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់អំពីសេចក្តីព្រាងបទបញ្ជា និងនីតិវិធីសម្រាប់ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីបោះឆ្នោត និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០១៧ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្ដម​ ស៊ិក ប៊ុនហុក ប្រធាន គ.ជ.ប នាថ្ងៃទី០៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ នៅភោជនីយដ្ឋានទន្លេបាសាក់២ ។