រូបភាព​សកម្មភាព​៖ វគ្គ​បណ្ដុះ​បណ្ដាល​ ដល់​មន្រ្តី​ លធ.ខប តំណាង​គណបក្ស​នយោបាយ និង​អង្គការ​មិនមែន​រដ្ឋាភិបាល​ ស្ដី​ពី​ការ​បច្ចុប្បភាព​បញ្ជី​បោះឆ្នោត និង​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​ឆ្នោត ឆ្នាំ​២០១៧ នៅ​វិទ្យស្ថាន​ជាតិ​អប់រំ

រូបភាព​សកម្មភាព​៖ វគ្គ​បណ្ដុះ​បណ្ដាល​ ដល់​មន្រ្តី​ លធ.ខប តំណាង​គណបក្ស​នយោបាយ និង​អង្គការ​មិនមែន​រដ្ឋាភិបាល​ ស្ដី​ពី​ការ​បច្ចុប្បភាព​បញ្ជី​បោះឆ្នោត និង​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​ឆ្នោត ឆ្នាំ​២០១៧ ក្រោម​អធិបតីភាព​ ឯកឧត្ដម គួយ ប៊ុន​រឿន អនុប្រធាន គ.ជ.ប នៅ​វិទ្យស្ថាន​ជាតិ​អប់រំ