រូបភាពសកម្មភាព៖ កិច្ចប្រជុំ​របស់​ គ.ជ.ប នៅ​ថ្ងៃ​ពុធ​ ទី​៥ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៧ វេលាម៉ោង​៩ : 00 នាទី​ព្រឹក ក្រោម​អធិបតីភាព ឯកឧត្តម​ប្រធាន គ.ជ.ប