ទំនាក់ទំនង លេខាធិការដ្ឋាន​រាជធានី ខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោត (​លធ.ខប​) ទាំង ២៥

.ក រាជធានី ខេត្ត លេខទូរស័ព្ទដៃ ឈ្មោះក្នុងបណ្តាញសង្គម (Facebook)
០1 បន្ទាយមានជ័យ 012 456 754 / 016 540 540 លេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្ត បន្ទាយមានជ័យ
០2 បាត់ដំបង 012 882 289 / 012 209 383 លេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្ត បាត់ដំបង
០3 កំពង់ចាម 012 884 587 លេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្ត កំពង់ចាម
០4 កំពង់ឆ្នាំង 011 684 671 / 097 768 467 1 លេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង
០5 កំពង់ស្ពឺ 016 585 497​ / 016 313 108 លេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្ត កំពង់ស្ពឺ
០6 កំពង់ធំ 012 618 165 / 012 850 793 លេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្ត កំពង់ធំ
០7 កំពត 017 882 884 / 016 331 332 លេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្ត កំពត-07
០8 កណ្តាល 011 393 416 / 012 965 782 លេខាធិកាដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្ត កណ្តាល
០9 កោះកុង 011 740 606 លេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្ត កោះកុង
10 ក្រចេះ 012 789 409 / 012 938 118 លេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្ត ក្រចេះ
11 មណ្ឌលគីរី 012 954 028 / 097 980 997 7 លេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្ត មណ្ឌលគីរី
12 រាជធានីភ្នំពេញ 012 880 084 / 012 692 163 លេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោត រាជធានីភ្នំពេញ
13 ព្រះវិហារ 095 575 726 / 012 766 680 លេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្ត ព្រះវិហារ
14 ព្រៃវែង 012 996 889 លេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្ត ព្រៃវែង
15 ពោធិ៍សាត់ 016 985 016 / 012 827 699 លេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្ត ពោធិ៍សាត់
16 រតនគីរី 012 791 616 / 012 225 967 លេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្ត រតនគីរី
17 សៀមរាប 012 820 145 / 097 949 996 3 លេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្ត សៀមរាប
18 ព្រះសីហនុ 016 824 024 / 016 320 936 លេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្ត ព្រះសីហនុ
19 ស្ទឹងត្រែង 012 944 751 លេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្ត ស្ទឹងត្រែង
20 ស្វាយរៀង 011 874 867 / 097 354 374 4 លេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្ត ស្វាយរៀង
21 តាកែវ 016 732 017 / 012 311 471 លេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្ត តាកែវ
22 កែប 012 957 242 / 012 608 345 លេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្ត កែប
23 ប៉ៃលិន 011 550 002 / 017 711 445 លេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្ត ប៉ៃលិន
24 ឧត្តរមានជ័យ 011 737 882 / 012 365 680 លេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្ត ឧត្តរមានជ័យ
25 ត្បូងឃ្មុំ 078 998 678 / 012 850 040 លេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778