​នីតិ​វិធី​នៃ​ការ​ដាក់​ ការ​ទទួ​ល​ និង​ការ​ដោះ​​ស្រាយ​ពាក្យ​បណ្ដឹង​ (សៀមរាប)

មន្រ្តី​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778