កិច្ច​សម្ភាសន៍ជាមួយ ឯកឧត្តម ហង្ស ពុទ្ធា ជាមួយ​អ្នកសារព័ត៌មាន​ ថ្ងៃ​ទី​៣០ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៦

ចែករំលែក(Share)
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778