តើការ​ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មី ឆ្នាំ២០១៦ នេះ​ធ្វើឡើង​ដោយ​របៀបណា?

ចែករំលែក(Share)
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778