ទាញ​យក​ ទម្រង់ពាក្យ​បណ្ដឹង​ (ទ.១២០២)

មន្រ្តី​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778