ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​០៤ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១៧៖ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពី ការ​តែង​តាំង​សមាស​ភាព​គណៈកម្មការ​រៀប​ចំ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ ទាំង​ ២៥ រាជធានី ខេត្ត