សៀវ​ភៅ​ណែ​នាំ​ គធ.ខប សម្រាប់​​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​រើស​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ​ សង្កាត់​ អាណត្តិ​ទី​៤ ឆ្នាំ២០១៧