បទបញ្ជា​ សម្រាប់​ថតកម្មវិធី​ឆ្លើយ​សំនួរ​

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778