លទ្ធផលផ្លូវការនៃ​ការ​ចុះ​បញ្ជី​បេក្ខជន​នៃ​គណបក្ស​នយោបាយ​សម្រាប់​ឈរឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើសរើស​ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ​ សង្កាត់​ អាណត្តិទី​៤ ឆ្នាំ​២០១៧